หมวดหมู่สินค้า*
Clearence สินค้าราคาพิเศษ 1 กล้องวงจรปิด 2 Camera 3 กล้องติดรถยนต์ 1 SmartPhone 3 PowerBank 1 FlashDrive & Memory 3 Notebook 5 Harddisk & UPS 4 PC & PC All in one 2 Printer & Supply 4 Projector 3 Speaker 2 Other 1 อุปกรณ์สำนักงาน 7

เพิ่มเพื่อน

ID LINE : @rungsin

เครื่องตอกบัตร อัลฟ่า-ไทม์ ALP-6150MA ราคา.......Call.......

เครื่องตอกบัตร อัลฟ่า-ไทม์ ALP-6150MA ราคา.......Call.......

 

  คุณสมบัติเครื่อง

 

1.  เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพรอมไปดวยการทำงาน

    เต็มรูปแบบ

2.  กลไกการทำงานที่คุณไว้วางใจได้แนวนอน

3.  มีปฏิทินต่อเนื่อง ปรับวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อถึงสิ้นเดือน สามารถปรับวัน เดือน ปี

    อัตโนมัติเมื่อข้ามปี

4.  พิมพได 6ชองพรอมจัดตำแหนงอัตโนมัติสำหรับเวลาเขาและออก

5.  การใชงานสะดวกและงาย สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการทำงานไดถีง 50แบบ

6.  พิมพชดเชยเวลาอัตโนมัติในกรณีไฟฟาขัดของ

7.  แบตเตอร์รี่สำรองถึง 36ชั่วโมงสำหรับกรณีไฟฟาขัดของ

8.  คำสั่งการทำงานสำหรับฤดูรอน

9.  รูปแบบการพิมพแนวตั้ง พิมพได 6ชองตอสัปดาห

10. คำสั่งเสริมใหตั้งรอบวันที่จายเงินเดือนได

11. ระบบเก็บขอมูลการตั้งโปรแกรมนานถึง 3ป โดยไมตองตั้งโปรแกรมใหมภายหลัง

     การเปลี่ยนแบตเตอรี่

12. เครื่องทุกรุนไดรับสัญลักษณ CE เปนไปตามมาตรฐาน EMC และ LV

 

ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะ

 

-           การแสดงวันที่ – เวลาด้วยเข็มเป็น Analog

 

-           มีเสียงกระดิ่งเตือนแบบเพลง

 

    และต่อออกภายนอกได้

 

-               พิมพ์ได้ 2สี    

 

-               มีแบตเตอรี่สำรอง

-           กระแสไฟ :         AC110 / 220 V 50 / 60 Hz

-           เงื่อนไขการติดตั้ง : ต้องรองรับอุณหภูมิเครื่องขณะทำงาน 0 – 40ํC

    และความชื้น 40 – 90 % ได้

-               การกินไฟ : ปกติ 2 W / สูงสุดไม่เกิน 48 W

-           กลไกการพิมพ์ : วงล้อพิมพ์เรซิ่น ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

-               ขนาดเครื่อง (ก * ย * ส) : 210 * 180 * 210มม.

-               น้ำหนัก : ประมาณ 6.5กก.

-               ขนาดบัตรบันทึกเวลา (ก * ย) : 87 * 187มม.

คุณลักษณะ


 ความคิดเห็น